نوک های هویه های مختلف ولر

نوک هویه تفنگی - ویژه 8100UCK , 9200 UC (2)

سری SPI - ویژه SPI 27 / SPI 41 / SPI 81 (11)

سری LT - ویژه قلم های WSP 80 / WP 80 / MPR 80 (44)

سری RT ویژه WXMP, WMRP (12)

سری XT - ویژه قلم WP / WXP 120 (33)

سری XNT - ویژه قلم WXP 65 (26)

سری XHT - ویژه قلم WXP 200 / WP 200 (4)

سری LHT - ویژه قلم WSP 150 (5)

سری ET - ویژه قلم LR 21، WEP 70 (22)

سری PT - ویژه قلم TCP (28)

سری CT - ویژه قلم های W 61 / W 101/ W 201 (24)