انواع قلع کش های اتوماتیک و دستی ولر آلمان

دستگاه قلع کش برقی (5)

قلع کش دستی (3)

قلم قلع کش برقی (7)