نوک های هویه و قلع کش و نازل های هوای گرم

نوک هویه (65)