انواع دستگاه های اتوماتیک لحیم کاری شامل Reflow Oven, Selective Soldering, Wave Soldering شرکت Seho آلمان

دستگاه لحیم کاری Reflow (1)

دستگاه لحیم کاری Selective (1)

دستگاه لحیم کاری Wave (حمام قلع اتوماتیک) (1)